Medezeggenschapsraad


‘Meepraten en adviseren om de Reiger steeds beter te maken’

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad van De Reiger geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen binnen de school zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Waarna, als dat nodig is, de MR haar advies teruggeeft. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Overleg met de MR geeft draagvlak gevonden voor het schoolbeleid. Het is een van de bouwstenen voor een goede school. De MR heeft een eigen huishoudelijk reglement

De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

Wat is het verschil tussen de medezeggenschapsraad en de ouderraad (OR)?

De medezeggenschapsraad en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van de Reiger een goede school te maken en te houden. De OR bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

Taken MR:
  • Verbetering van onderwijs
  • personeelsbezetting (vacatures en formatie)
  • het schoolplan
  • financiën
  • vaststellen vakantie & vrije dagen
  • communicatie & betrokkenheid naar ouders

Op de agenda

Jaarlijks zijn er  een aantal terugkerende punten diie wij als MR in ieder geval willen bespreken en ieder jaar op de agenda staan:

Jaarplan en jaarverslag MR, jaarplan en jaarverslag Stichting Jong Leren, zorgplan, schoolplan (lange termijn), meerjarenbegroting en investeringsbegroting, jaarrekening, formatieplan, activiteitenkalender, onderwijstijd, protocollen/regelingen/afspraken en adhoc punten die wij ontvangen van onze achterban.

Aan het einde van elke schooljaar evalueren we het schoolbeleid en toetsen we ook onze eigen inbreng. De MR schrijft in haar jaarverslag nog eens beknopt op wat er het afgelopen schooljaar is besloten en welke resultaten er zijn bereikt. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de Ouderraad.

Het Medezeggenschapsreglement is hier te lezen.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op mr.reiger@jl.nu