IdentiteitBasisschool De Reiger is een Rooms-Katholieke basisschool. De katholieke identiteit van de school is een afspiegeling van de katholieke identiteit van de gemeenschap waar we onderdeel van uitmaken. Deze identiteit wordt gekenmerkt door normen en waarden als saamhorigheid, voor elkaar klaar staan, zorgen voor elkaar, elkaar troosten, verdraagzaamheid en samen delen. Normen en waarden die alle voortkomen uit onze katholieke achtergrond. We ervaren onze identiteit als een eigentijds geloof, waarbij we de geloofsbasis van het gezin ondersteunen. Naast een maatschappelijke en opvoedkundige opdracht zien we ook hierin een taak voor de school. Naast onze normen en waarden is onze identiteit terug te zien in een aantal praktische aspecten binnen de groepen:

● Er worden lessen levensbeschouwing op school gegeven. Bij deze lessen gaat het niet meer alleen om het aandragen van Bijbelse en godsdienstige feiten. Het kind gevoelig maken voor alles wat het om zich heen ziet, wordt steeds belangrijker. Tijdens de lessen levensbeschouwing wordt ook aandacht besteed aan andere godsdiensten. Echter, hetgeen in het katholieke geloof als waardevol en norm aangehouden wordt, vormt de basis voor ons handelen. De lessen levensbeschouwing op school worden vormgegeven met behulp van de methode “Hemel en aarde”. Per schooljaar komt er een vijftal thema’s aan de orde. De thema’s worden jaarlijks geactualiseerd.
● Op school wordt in de klas aandacht besteed aan de christelijke feestdagen, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren etc.
● De kinderen van groep 4 kunnen in het voorjaar hun Communie doen. De kinderen die hieraan meedoen, worden door een werkgroep vanuit de parochie begeleid.
● De school onderhoudt contacten met de pastoraal werker van de parochie. Het is niet vereist dat de leerlingen van onze school een katholieke levensovertuiging hebben. Van alle kinderen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de lessen levensbeschouwing. Wat wij belangrijk vinden en willen uitstralen hebben wij omschreven in onze missie en visie.
 

 

MissieOnze missie is samen te vatten in de volgende slogan: "RKBS de Reiger, samen leren in een veilig nest”. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Wij streven ernaar, dat kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen op basis van vertrouwen. Een open school-/werkklimaat biedt hiervoor de mogelijkheden. Dit vertaalt zich onder meer in een gestructureerde leeromgeving in een overzichtelijk en gezellig gebouw. Wij staan open voor de verhalen en vragen van kinderen. Ons inziens ontwikkelt een kind zich het beste, als het zich thuis en veilig voelt op school.

Daar ieder kind uniek is en kinderen dus verschillen van elkaar, passen wij ons onderwijs aan op de behoeften van het kind. Naast het verwerven van kennis wordt er ook gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Kinderen ontdekken hun talenten, verwerven zelfkennis en bouwen zelfvertrouwen op. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We bereiken dit door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. Een prestatie is een relatief begrip. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen op school presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Om hieraan tegemoet te komen gebruiken wij onder andere de werkvorm zelfstandig werken en werken we met een weektaak. Dit betekent, dat kinderen leren om zelfstandig opdrachten, zonder hulp van de leerkracht te plannen en te verwerken. Hierdoor krijgt de leerkracht de gelegenheid om met één of meerdere kinderen te werken. Inmiddels vormt deze werkvorm een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs.

Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen, die moeite hebben met leren of die leerlingen die het leren gemakkelijk afgaat. Zij krijgen een aangepast aanbod. Onderwijs op maat betekent dus in onze ogen inspelen op de verschillen van kinderen en hen zich te laten ontwikkelen naar eigen mogelijkheden.
 

 

VisieWij realiseren ons dat we leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt tot een steeds meer geïndividualiseerde wereld. Het is van belang dat wij kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar en afspraken te maken. Kinderen zullen op weg naar hun volwassenheid geconfronteerd worden met een wereld die van hen vraagt om te zoeken naar informatie. Ze leren bronnen te gebruiken, informatie te analyseren, te luisteren, te overwegen alvorens tot actie en probleemoplossing over te gaan. Dat betekent, dat wij kinderen moeten grootbrengen in een context waarin niet de uiteindelijke oplossing alleen belangrijk is, maar de wijze waarop naar de oplossing wordt toegewerkt. Het computergebruik is dus niet meer weg te denken binnen het onderwijs. Met behulp van dit hulpmiddel leren kinderen onder andere informatie te vergaren. Wij brengen een goed evenwicht aan tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het leren ontdekken van talenten en het aanleren van praktische vaardigheden. De Reiger wil bereiken dat ieder kind middels een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis, inzicht en vaardigheden kan verwerven. Dit is nodig om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Om het bovenstaande te verwezenlijken is het belangrijk dat ouders betrokken worden in dit proces. Wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking tussen ouders en school bevordert ons inziens het welbevinden van het kind en levert dus een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.